Sunday, March 15, 2009

Sabka Malik Ek!This photo was taken on February 26, 2006 at Kalapet Shirdi Baba Temple by my brother, Nishad Gopal.
Sada nimba vrukshasya mooladhi vasad
Sudhasravinam thikthamapya priyam tham
Tharum kalpavrukshadhikam sadhayantham
Namameeswaram sadgurum sainatham!

2 comments:

Gayatri said...

Welcome to blogoshere Nisha

Sranj said...

Thanks Buzzy!